پاسخ های استاد داوود شهیدی به پرسش ها و تردید های یک رهرو جوان - بخش پنجم

و اما می پردازم به تولد و نحوه شکل گیری شخصیت فرد انسانی و می افزایم که درست در همین لحظه باید موضوعی را یاد آور شوم که تمام این لغات و اصطلاحات به کار گرفته در نوشته های من، از قبیل: شعور و یا حیات و فرهنگ و هنر و زبان و یا برای مثال همین مورد تولد فرد انسانی و نحوه شکل گیری شخصیت و خود شخصیت فرد و ... از فرهنگ لغاتی برداشته می شود که در ردیف و تعریف شده در بطن ذهنیات انسانی است و در رابطه من و تو که انسانیم ادراک می شود و بیگانه و نامآنوس با حتی ذهنیات میمونی است که جنبه ای از واقعیت غیرانسانی است و یا جهان خارج از انسان است که بسیار به انسان نزدیک است، هم نا مفهوم است و چه برسد به جماد و یا هر موجودیت دیگر که از نظر ما واقعیت خارجی است.

پس یک چیز ذهن است که منظورم جهان درونی انسان و انسانهاست و یک چیز دیگر عین و یا واقعیت مستقل از ما است و بسیار بیگانه با ما و ما تنها بخش آن هستیم که به تعبیر خودمان دارای " شعور" هستیم و هنر در عرصه شعور است که حضور دارد.

در ناکجای این هستی نامتعین و پوچ که من با اتکاء به دانش بشری خود می شناسم و آن را به طور کلی رحم یک مادینه می نامم یک تحول بیوشیمیائی رخ می دهد و آن اصابت یکی از بلیارد ها اسپرماتازوئید نر و یکی از دو سه صد تخمک یا اوول ناشکفته مادینه است یک وجود تک یاخته ای موجودیت می یابد که شروع به رشد می کند و پروسه شکل گیری یک موجود زنده انجام می شود که یک نطفه بشری است و سلول ها ایجاد می شوند و هرسلول فرم حیاتی خاص خود را داراست و سلول قلب با استعداد تپش و سلول ریه با استعداد کسب اکسیژن و باز و بسته شدن و سلول استخوان و سلول کبد و یا معده و یا عضله و ... اما یا سلول مغز که در ارتباط با محیط زیست خود می تواند آنطور عملکرد داشته باشد که می توان کسب شعور و یا خلق ذهنیات انسانی، نام داد. و رشد سلولی مغز با فرم گیری مغز کودک و همراه با مخچه و سیستم عصبی به قصد خلق شخصیت فرد، سرانجام می گیرد. و یک صفحه پاک و پاکیزه ایجاد می شود.

ولی باید اشاره کنم که ذهن فرد انسانی قابلیت ارتباط گیری با افراد دیگر را در جهت خلق یک ذهنیت جمعی را نیز دارد که می تواند تاریخی هم باشد و در طول زمان بسان یک درخت فرهنگی بشکوفد و ببالد و هویت تاریخی بسازد برای فرد انسانی، و یا همزمان و در شرایط حال جغرافیائی برایش دربرگیرنده و محمل اجتماعی ملی و میهنی و یا جامعه بشری و یا دهکده جهانی هم باشد.

پس ذهنیت فرد انسانی می تواند و باید که بخش لایتجزاء یک مجموعه جامعه و تاریخ نیز باشد که حیوان نمی تواند و اینست که در قالب فرد انسانی هم من تاریخی و من اجتماعی، حضور دارد و هم من فردی و شخصی که همدیگر را می سازند و کامل می کنند. و شعور هم در فرم فردی شکل می گیرد و هم در فرم اجتماعی و هم اجتماعی- تاریخی، که هر سه محمل فرهنگ و رشد و بالندگی هنر هستند، و بگمان من آنچه در این میانه ارزش است و ارزش ساز است، خلاقیت است و بس ... و باری دراین مجموعه و حوزه های ذهنی کودک آغاز می کند به ارتباط گیری و خلق سامانه و سیستم در زمینه شعور و  شناخت و شخصیت !
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات